Bài giảng - Tài liệu tham khảo

BÀI GIẢNG, TÀI LIỆU, GIÁO TRÌNH THAM KHẢO


(Tài liệu hoàn toàn miễn phí dành cho sinh viên IT)

***

1- TOÁN RỜI RẠC

Tài liệu, bài giảng miễn phí: 


1. Bài giảng: Toán rời rạc - PTIT   [Download]

2. Tài liệu: Giải thuật đồ thị - ĐHQG  [Download]

3. Giáo trình: Toán rời rạc  [Download]


Sách, giáo trình: 

2- KỸ THUẬT LẬP TRÌNH C/C++Tài liệu, bài giảng miễn phí: 


1. Bài giảng: Kỹ thuật lập trình  [Download]

2. Bài tập: Thực hành Kỹ thuật lập trình nâng cao  [Download]

3. Tài liệu: Ngôn ngũ lập trình C/C++  [Download]

4. Tài liệu: Kiểu dữ liệu File trong C/C++  [Download]

5. Tài liệu: Hướng dẫn lập trình C - Aptech [Download]


Sách, giáo trình: 


1. Giáo Trình: C++ Và Lập Trình Hướng Đối Tượng - GS. Phạm Văn Ất  [Mua ngay] 

2. Giáo trình: Kỹ Thuật Lập Trình C Căn Bản Và Nâng Cao [Mua ngay]


3- CẤU TRÚC DỮ LIỆU GIẢI THUẬT


Tài liệu, bài giảng miễn phí: 


1. Giáo trình: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật  [Download]

2. Slide: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật  [Download]

3. Slide: Thuật toán Sắp xếp
 [Download]

4. Tài liệu: Trí tuệ nhân tạo - GS.TSKH Hoàng Kiềm  [Download]


4- LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG


Tài liệu, bài giảng miễn phí: 


1. Bài giảng: Lập trình hướng đối tượng - TDU  [Download]

2. Tài liệu: Lập trình hướng đối tượng với C++   [Download]

3. Tài liệu: Hướng dẫn thực hành Java với Eclipse  [Donwload]

4. Tài liệu: Lập trình Hướng đối tượng - PTIT  [Download]

5. Giáo trình: Lập trình Java - ĐH QG TP HCM  [Download]
5- KỸ THUẬT ĐỒ HỌA MÁY TÍNH


Tài liệu, bài giảng miễn phí: 


1. Bài giảng: Kỹ thuật đồ họa máy tính - PTIT  [Donwload]

2. Tài liệu: Lý thuyết đồ họa  [Donwload]

3. Tài liệu: Kỹ thuật đồ họa  [Donwload]

4. Slide: Thuật toán trong đồ họa  [Donwload]


Sách, giáo trình: 

1. Giáo trình: Kỹ thuật đồ họa máy tính [Mua ngay]


6- LẬP TRÌNH MOBILE


Tài liệu, bài giảng miễn phí: 


1. Bài giảng: Lập trình Mobile - TDU  [Donwload] | Tài liệu XML [Download]

2. Tài liệu: Hướng dẫn lập trình Android  [Download]

3. Tài liệu: Final_Android_Exercise_2013  [Download]


7- LẬP TRÌNH ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ


Tài liệu, bài giảng miễn phí: 


1. Bài giảng: Lập trình điều khiển thiết bị  [Donwload]

2. Tài liệu: Lập trình hợp ngữ  [Donwload]

3. Tài liệu: Hướng dẫn sử dụng EMU8086   [Donwload]


8- TIN HỌC VĂN PHÒNG


Tài liệu, bài giảng miễn phí: 


1. Tài liêu: Hướng dẫn tự học MS Excel  [Donwload]

2. Giáo  trình: Tự học MS Excel cho người mới bắt đầu [Donwload]

3. Tài liệu: Tự học MS Word qua các ví dụ, bài tập   [Donwload]

4. Tài liệu: Tự học MS Word 2010 đầy đủ   [Donwload]

5. Tài liệu: Tự học MS Powerpoint đầy đủ   [Donwload]9- QUẢN LÝ DỰ ÁN CNTT


Tài liệu, bài giảng miễn phí: 


1. Hướng dẫn sử dụng MS Project  [Donwload]; Ví dụ QLDA [Download]

2. Bài giảng: Quản lý dự án CNTT [Donwload]

3. Slide: Quản lý dự án CNTT   [Donwload]


* Hướng dẫn tự học lập trình:  C/C++  |  Java  |  Android  | iOS (Swift) JavaScript   Assembly 

* Chương trình ví dụ:  Đồ họa máy tính  |  Cấu trúc dữ liệu và giải thuật  |  Toán rời rạc 

* Tìm hiểu:  Blockchain  |  Trí tuệ nhân tạo  |  Thuật toán di truyền  |  Học máy   |  Cơ sở dữ liệu

Bài viết nổi bật