Bài tập KTLT với C_C++

[15.11.19]  Bài tập [Hàm và dữ liệu mảng (array) trong C/C++  <Tiếp>

Viết các hàm thực hiện thực hiện:
1. Nhập vào từ bàn phím dãy số thực bất kỳ có n số (0<n<1000)
2. In ra màn hình dãy số vừa nhập
3. Tính giá trị trung bình công của tất cả các số trong mảng
4. Đếm số phần tử >= 5.5
5. Sắp xếp dãy số theo chiều tăng dần, in dãy đã sắp xếp.***

[13.11.19]  Bài tập [ Hàm (function) trong C/C++] - C2

Viết các hàm thực hiện:
1. Nhập vào từ bàn phím
- 1 số nguyên n ( thỏa mãn 2 <= n <= 2019)
- 2 số thực a, b (thỏa mãn a != 0)
2. Tính: S1 = 1! +3! + 5! + ... (2n-1)!
3. In ra tất cả số nguyên tố thuộc đoạn [n, n+2001]
4. Tính: S2 = b/a + (b^2)/(2a) + ... + (b^(n+1))/((n+1)a )***

[12.11.19]  Bài tập [ Hàm (function) trong C/C++] - C1

Viết các hàm thực hiện:

1.     Nhập vào 1 số nguyên n (3<=n <=2000); Nhập vào 3 số thực x, y, z (z!=0)
2.     Tính giá trị S1= 2! + 4! + 6! + … + (2n)!
3.     Kiểm tra xem x, y, z có là 3 cạnh tam giác không ?
4.     Nếu x, y, z là 3 cạnh tam giác thì tính chu vi, diện tích tam giác
5.     Tính giá trị S2= (x+y)/z + (x^2 + 2y)/(2z) + … + (x^n + ny)/(nz)
6.     In ra tất cả số nguyên tố thuộc [7, n-1]
***

[08.11.19]  Bài tập [ Dữ liệu mảng (array) trong C/C++ ] 

Viết chương trình thực hiện:
1. Nhập vào từ bàn phím dãy số nguyên dương có n số (3<n<100)
2. n dãy số vừa nhập
3. Đếm số phần tử là số chẵn có trong dãy
4. Tính tổng các số > 5 trong dãy
5. Tìm số lớn nhất có trong dãy
6. Đếm số phần tử là bội của 3 và 5 có trong dãy
7. In ra tất cả số nguyên tố trong dãy

 >> Xem Code Dev-C++ TẠI ĐÂY


-----------------------------------------------------------------------------
>> XEM THÊM CÁC BÀI TẬP KHÁC (Trước ngày 06.11.19)
>> Hướng dẫn tự học lập trình C/C++ qua các ví dụ
>> Khóa học học CNTT Online
-----------------------------------------------------------------------------

Quảng cáo

Загрузка...

Bài viết nổi bật