Bài tập KTLT với C_C++

Bài tập cấu trúc while, do-while trong C/C++

Câu 1: Viết chương trình thực hiện
- Nhập vào từ bàn phím số nguyên n thỏa mãn 1 < n < 2020 (sử dụng do-while và if)
- In ra màn hình các số chẵn nhỏ hơn n (sử dụng while hoặc do-while)
- Đếm các số lẻ nhỏ hơn n while (sử dụng while hoặc do-while)


Câu 2: Viết chương trình thực hiện
- Nhập và từ bàn phím số thực x, số nguyên n thỏa mãn: 0 < x <3, 1< n < 20 (sử dụng do-while và if)
- Tính giá trị của biểu thức
s= (x^1) / 1 + (x^2) / 2 + ... + (x^n)/ n
(sử dụng while hoặc do-while)


>>  Xem Code TẠI ĐÂY [25.03.20]  Bài tập cấu trúc for trong C/C++

Bài 1: Viết chương trình:
- Nhập vào số nguyên n >20
- Tính tổng các số chẵn < n
- Đếm có số lẻ <n.

Bài 2: Viết chương trình
- In ra tất cả số nguyên dương có 3 chữ số là số chẵn
- Đếm tất cả các số nguyên dương có 3 chữ số sao cho tổng các chữ số của nó luôn là số lẻ.

(sử dụng for kết hợp với if)

*** bài tập nâng cao: bài 17, 18 (bài giảng KTLT)
17. Viết chương trình tính các tổng sau:
a) S=1 + 2 + ... + n
b) S=1/2 + 2/3 + ... +n/(n+1)
c) S= - 1 +2 - 3 +4 - ... + (-1)^n*n
18. Viết chương trình nhập vào một dãy n số, tìm số lớn nhất của dãy và xác định vị trí của số lớn nhất trong dãy.
>>  Xem Code TẠI ĐÂY 


[29.11.19]  Bài tập [Mảng 2 chiều trong C/C++]

Viết các hàm thực hiện
1.Nhập vào từ bàn phím ma trận vuông chứa các số nguyên có kích thước n (3<n<10)
2.In ma trận vừa nhập (dưới dạng bảng số)
3.Tính tổng các giá trị có trong ma trận
4.Tìm giá trị lớn nhất của ma trận
5.Đếm số lần xuất hiện của số chẵn trong ma trận
6.Tính tổng từng dòng của ma trận
7.Tính tổng đường chéo chính của ma trận


>>  Xem Code TẠI ĐÂY ***

[26.11.19]  Bài tập [Mảng 1 chiều trong C/C++] - Ca 1 (ĐH K10)

Viết các hàm thực hiện:
1- Nhập vào từ bàn phím dãy số nguyên có n phần tử ( n nhập vào từ bàn phím, 3<= n <=100)
2- In ra số lẻ có trong dãy
3- Đếm số chẵn trong dãy
4- Tìm số lẻ nhỏ nhất
5- Tìm số chẵn lớn nhất
6- Sắp xếp dãy tăng dần
***

[22.11.19]  Bài tập [Mảng 2 chiều trong C/C++] 

Viết các hàm thực hiện:
1. Nhập vào từ bàn phím ma trận vuông chứa các số nguyên có kích thước n (2 <= n <= 10, n nhập từ bàn phím)
2. In ma trận vừa nhập
3. Đếm số chẵn có trong ma trận
4. Tính tổng từng cột của ma trận
5. In ra vị trí các số nguyên tố có trong ma trận.


>> Xem Code TẠI ĐÂY
***

[19.11.19]  Test 90

Viết các hàm thực hiện thực hiện:
1. Nhập vào từ bàn phím số nguyên dương n, 2 số thực x, y  (y!=0)
2. In ra màn hình số chẵn <= 2n
3. Tính S1 = 1/x + 2/(x^2) + 3/(x^3) + ... + n/(x^n)
4. Tính S2 = 1! + 3! + 5! + ... + (2n+1)!
5. Tính S3 = x/y + (x^2)/(y^2) + (x^3)/(y^3) + ... + (x^n)/(y^n)


>> Xem Code TẠI ĐÂY***

[15.11.19]  Bài tập [Hàm và dữ liệu mảng (array) trong C/C++  <Tiếp>

Viết các hàm thực hiện thực hiện:
1. Nhập vào từ bàn phím dãy số thực bất kỳ có n số (0<n<1000)
2. In ra màn hình dãy số vừa nhập
3. Tính giá trị trung bình công của tất cả các số trong mảng
4. Đếm số phần tử >= 5.5
5. Sắp xếp dãy số theo chiều tăng dần, in dãy đã sắp xếp.

***

[13.11.19]  Bài tập [ Hàm (function) trong C/C++] - C2

Viết các hàm thực hiện:
1. Nhập vào từ bàn phím
- 1 số nguyên n ( thỏa mãn 2 <= n <= 2019)
- 2 số thực a, b (thỏa mãn a != 0)
2. Tính: S1 = 1! +3! + 5! + ... (2n-1)!
3. In ra tất cả số nguyên tố thuộc đoạn [n, n+2001]
4. Tính: S2 = b/a + (b^2)/(2a) + ... + (b^(n+1))/((n+1)a )
***

[12.11.19]  Bài tập [ Hàm (function) trong C/C++] - C1

Viết các hàm thực hiện:

1.     Nhập vào 1 số nguyên n (3<=n <=2000); Nhập vào 3 số thực x, y, z (z!=0)
2.     Tính giá trị S1= 2! + 4! + 6! + … + (2n)!
3.     Kiểm tra xem x, y, z có là 3 cạnh tam giác không ?
4.     Nếu x, y, z là 3 cạnh tam giác thì tính chu vi, diện tích tam giác
5.     Tính giá trị S2= (x+y)/z + (x^2 + 2y)/(2z) + … + (x^n + ny)/(nz)
6.     In ra tất cả số nguyên tố thuộc [7, n-1]

***

[08.11.19]  Bài tập [ Dữ liệu mảng (array) trong C/C++ ] 

Viết chương trình thực hiện:
1. Nhập vào từ bàn phím dãy số nguyên dương có n số (3<n<100)
2. n dãy số vừa nhập
3. Đếm số phần tử là số chẵn có trong dãy
4. Tính tổng các số > 5 trong dãy
5. Tìm số lớn nhất có trong dãy
6. Đếm số phần tử là bội của 3 và 5 có trong dãy
7. In ra tất cả số nguyên tố trong dãy

 >> Xem  Code TẠI ĐÂYTài liệu bài giảng miễn phí

-----------------------------------------------------------------------------

>> XEM THÊM CÁC BÀI TẬP KHÁC (Trước ngày 06.11.19)

>> Hướng dẫn tự học lập trình C/C++ qua các ví dụ

>> Khóa học học CNTT Online

-----------------------------------------------------------------------------

* Hướng dẫn tự học lập trình:  C/C++  |  Java  |  Android  | iOS (Swift) JavaScript   Assembly 

* Chương trình ví dụ:  Đồ họa máy tính  |  Cấu trúc dữ liệu và giải thuật  |  Toán rời rạc 

* Tìm hiểu:  Blockchain  |  Trí tuệ nhân tạo  |  Thuật toán di truyền  |  Học máy   |  Cơ sở dữ liệu

Bài viết nổi bật