Bài tập lập trình C/C++

Bài tập C/C++ (xử lý chuỗi) - 07.12.18
/* Viết các hàm:
 - Nhập vào một chuỗi bất kỳ
 - Loại bỏ các dấu cách ở đầu và ờ cuối
 - Đếm số ký tự trong chuỗi
 - Kiểm tra tính đối xứng của chuỗi
 - In mỗi từ 1 dòng, Đếm số tử trong chuỗi
 */

#include <iostream>
#include <stdio.h>
#include <math.h>

using namespace std;
char str[100];
int n;

// Nhap chuoi
void NhapChuoi(){
    cout<<"\n Nhap chuoi bat ky: ";
    cin.get(str,99);
}
// Loai bo dau cach o dau va cuoi
void XoaDauCach(){
    // Xoa dau cach o dau
    int demDau=0, i=0;
    while (str[i]==' '){
        demDau++;
        i++;
    }
    cout<<"\n So dau cach o dau: "<<demDau;
    // Xoa dau cach
    i=0;
    if(demDau!=0){
        while(i<n){
            str[i]=str[i+demDau];
            str[i+demDau]=' ';
            i++;
        }
    }
    cout<<"\n In chuoi: "<< str;
    
    
    // Xoa dau cach o cuoi
    n=strlen(str);
    
    int demCuoi=0, j=n-1;
    while(str[j]==' '){
        demCuoi++;
        j--;
    }
    cout<<"\n So dau cach o cuoi: "<<demCuoi;
    
    //str[n-demCuoi-1]='\0';
    n=n-demCuoi;
}

// Dem so ky tu trong chuoi
void DemKyTu(){
    cout<<"\n So ky tu trong chuoi: "<<strlen(str);
}

// Kiem tra tinh doi xung
void KiemTraDoiXung(){
    
    int test=0,dau=0,cuoi=n-1;
    while(dau<=cuoi){
        if(str[dau]!=str[cuoi])
        {
            test=1;
            break;
        }
        dau++;
        cuoi--;
    }
    if(test==0) cout<<"\n Chuoi doi xung \n ";
    else cout<<"\n Chuoi khong doi xung \n ";
}

// In moi tu 1 dong
void InMoiTuMotDong(){
    int dem=0, i=0; // lay do dai chuoi
    while(i<n)
    {
        cout<<str[i];
        int t=0;
        while (str[i]==' '&&i<n) {
            t=1; i++;
        }
        
        if(t==1)
        {
            dem++;
            cout<<"\n";
            cout<<str[i];
        }
        i++;
        
    }
    if(str[0]==' ') dem--;
    if(str[n-1]==' ') dem--;
    cout<<"\n So tu trong chuoi: "<<dem+1<<"\n";
}

// ham chinh
int main() {
    NhapChuoi();
    XoaDauCach();
    DemKyTu();
    KiemTraDoiXung();
    InMoiTuMotDong();
    
    return 0;
}





//***************************************

Ngày 07.03.2018
// Turbo C++ 3.0

/******************************************************************************
Bài 1-Ca1: Viết chương trình:
- Nhập vào từ bàn phím 5 số thực
- Tính tổng các số
- Tính giá trị trung bình cộng
- Tìm max
*******************************************************************************/



#include <iostream.h>
#include<conio.h>
#include<stdio.h>

//using namespace std;

int main()
{
    cout<<"Chua bai 1 - ca1";

    // khai bao bien
    float a1, a2, a3, a4, a5;

    // nhap 5 so
    cout<<"\n a1: "; cin>>a1;
    cout<<"\n a2: "; cin>>a2;
    cout<<"\n a3: "; cin>>a3;
    cout<<"\n a4: "; cin>>a4;
    cout<<"\n a5: "; cin>>a5;

    // Tinh tong
    float tong= a1+a2+a3+a4+a5;
    cout<<"\n Tong ="<<tong;

    // Tinh gia tri trung binh cong
    float tbc = tong/5;
    cout<<"\n Trung binh cong: "<<tbc;

    // Tim so lon nhat
    float max=a1;
    if(max<a2) max=a2;
    if(max<a3) max=a3;
    if(max<a4) max=a4;
    if(max<a5) max=a5;
    cout<<"\n Max= "<<max;
 
    getch();
    return 0;
}



/******************************************************************************
Bài 2-Ca1: Viết chương trình: Giải và biện luận ax^2 + bx + c = 0
 (a, b, c là số thực nhập vào từ bàn phím)
*******************************************************************************/

#include <iostream.h>
#include<conio.h>
#include<stdio.h>
#include<math.h>

//using namespace std;

int main()
{
    cout<<"Chua bai 2 - ca1";

    // khai bao bien
    float a,b,c;

    // nhap 3 so
    cout<<"\n a: "; cin>>a;
    cout<<"\n b: "; cin>>b;
    cout<<"\n c: "; cin>>c;

    // bien luan
    if (a==0)
        if (b==0)
            if(c==0)
             cout<<"\n Phuong trinh co VSN";
            else
             cout<<"\n Phuong trinh vo nghiep";
        else
            cout<<"\n Phuong trinh co 1 nghiem x= "<<-c/b;
    else
    {
        float delta = b*b-4*a*c;
        if(delta==0)
            cout<<"\n Phuong trinh co nghiem kep x1=x2="<<-b/(2*a);
        else
           if(delta<0)
             cout<<"\n Phuong trinh vo nghiep";
           else
            {
              cout<<"\n Phuong trinh co 2 nghiem:";
              cout<<" x1 = "<< (-b-sqrt(delta))/(2*a);
              cout<<"; x2 = "<< (-b+sqrt(delta))/(2*a);
            }
    }
 
    getch();
    return 0;
}



/******************************************************************************

Bài 1-Ca2: Viết chương trình:
- Nhập vào từ bàn phím điểm tổng kết 4 năm học
- Tính giá trị trung bình cộng
- Tìm max, min
*******************************************************************************/

#include <iostream.h>
#include<conio.h>
#include<stdio.h>

//using namespace std;



int main()
{
    cout<<"Chua bai 1 - ca2";

    // khai bao bien
    float d1, d2, d3, d4;

    // nhap diem 4 nam
    cout<<"\n Diem nam 1: "; cin>>d1;
    cout<<"\n Diem nam 2: "; cin>>d2;
    cout<<"\n Diem nam 3: "; cin>>d3;
    cout<<"\n Diem nam 4: "; cin>>d4;

    // Tinh tong diem
    float tong= d1+d2+d3+d4;
    cout<<"\n Tong ="<<tong;

    // Tinh diem trung binh cong
    float tbc = tong/4;
    cout<<"\n Trung binh cong: "<<tbc;

    // Tim diem lon nhat
    float max=d1;
    if(max<d2) max=d2;
    if(max<d3) max=d3;
    if(max<d4) max=d4;
    cout<<"\n Diem max= "<<max;

 // Tim diem nho nhat

    float min=d1;
    if(min>d2) min=d2;
    if(min>d3) min=d3;
    if(min>d4) min=d4;
    cout<<"\n Diem min= "<<min;

    getch();
    return 0;

}




/******************************************************************************
Bài 2-Ca2: Viết chương trình: Giải và biện luận hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn
*******************************************************************************/

#include <iostream.h>
#include<conio.h>
#include<stdio.h>
#include<math.h>

//using namespace std;

int main()
{
    cout<<"Chua bai 2 - ca2";

    // khai bao bien
    float a1,b1,c1,a2,b2,c2;

    // nhap he so
    cout<<"\n a1: "; cin>>a1;
    cout<<"\n b1: "; cin>>b1;
    cout<<"\n c1: "; cin>>c1;
    cout<<"\n a2: "; cin>>a2;
    cout<<"\n b2: "; cin>>b2;
    cout<<"\n c2: "; cin>>c2;

    // tinh d, dx, dy
    float d, dx, dy;
    d= a1*b2-a2*b1;
    dx=c1*b2-c2*b1;
    dy=a1*c2-a2*c1;
 
 
    // bien luan
    if(d==0)
        if(dx==0&&dy==0)
            cout<<"\n He phuong trinh co VSN";
        else
            cout<<"\n He phuong trinh vo nghiem";
    else
     {
         float x= dx/d;
         float y = dy/d;
         cout<<"\n He PT co 1 cap nghiem ("<<x<<" , "<<y<<") ";
     }
 
    getch();
    return 0;
}


--------------------------------------------------------------------------------------------
>> Giáo Trình C++ Và Lập Trình Hướng Đối Tượng

Công cụ viết chương trình online Tại đây
--------------------------------------------------------------------------------------------


Quảng cáo

Загрузка...

Categories

8051 (1) AI (1) AI programming (1) amazon (1) Android (27) ASP (1) Assembly (17) Bài giảng (2) Bài giảng lập trình C và Cpp (16) bài giảng quản lý dự án CNTT (1) bài tập java (1) bài tập lập trình (1) Bài viết hay (62) Bản đồ tư duy (1) Bidvertiser (1) Biểu diễn thuật toán (1) bitcoin (1) blockchain (1) Blockchain là gì (1) Bubble-Sort (1) C (77) C Plus Plus (103) C sharp (11) C++ (3) cấu trúc dữ liệu giải thuật (1) Cây (tree) (2) Cây quyết định (3) CDSL phân tán (1) Chữa bài tập Java (1) code assembly (1) Công nghệ điện toán đám mây (1) Công nghệ lập trình (1) Cơ sở dữ liệu (10) CSS (2) Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (1) Danh ngôn lập trình (1) Danh sách liên kết (list) (1) Datamining (4) Đại số gia tử và ứng dụng (1) đăng ký Amazon (1) Đăng ký hosting (2) đặt hàng trên Amazon (1) Đệ quy (2) Đồ họa (4) Độ phức tạp của thuật toán (1) ebook-csdl (1) ebook-giaithuat (1) ebook-laptrinh (1) ebook-phancung-mang (1) ebook-tinhocungdung (1) ebook-web (1) Exceptions (1) Genetic Algorithm (1) Giải hệ phương trình tuyến tính (5) giải thuật (3) giải thuật Đệ quy (1) Giáo trình (2) Góc học tập (34) Góc suy ngẫm (1) Google App Engine (2) Heap-Sort (1) Hệ quản trị CSDL (1) Học lập trình (125) Học lập trình C và CPP qua ví dụ (15) học lập trình Java (7) HostGator (1) hợp ngữ (1) HPH (25) HTML (1) Hướng Dẫn Đăng Ký Tên Miền và Host Trên Hostgator (1) hướng dẫn mua host (1) hướng dẫn nhận tiền (1) hướng dẫn payoneer (1) Hướng dẫn sử dụng Emu8086 (1) hướng dẫn viết báo (1) hướng đăng ký tên miền (1) Insert-sort (2) iOS (1) Java (50) Java Căn bản (5) java core (3) Java GUI (1) JavaScript (3) Kiếm tiền online (10) Kỹ thuật đồ họa máy tính (9) Kỹ thuật lập trình (16) kỹ thuật SEO (1) Lập trình 8051 với C/C++ (1) Lập trình căn bản (7) Lập trình Cơ sở dữ liệu (2) Lập trình điều khiển thiết bị (1) Lập trình hợp ngữ (1) Lập trình hướng đối tượng (38) Lập trình hướng đối tượng với Java (6) Lập trình mạng (6) Lập trình mobile (3) Lập trình nhúng (1) Lập trình trí tuệ nhân tạo (1) lập trình vi xử lý (1) lập trình viên (1) Lập trình viên độc lập (1) Luyện thi IC3 (4) Lý thuyết Cơ sở dữ liệu (2) Lý thuyết đồ thị (11) Mạng máy tính (1) Mẹo tìm kiếm trên Google (1) Merge-Sort (1) MS Access (1) Mua hàng trên Amazon (1) Nghiên cứu khoa học (1) ngon-ngu-khac (1) Ngôn ngữ lập trình (1) Nhúng code Assembly trong C\C++ (2) Những lỗi thường gặp khi lập trình (1) Oracle (1) Pascal (3) payoneer (1) people-group (1) phần cứng máy tính (1) PHP (1) Quản lý dự án CNTT (1) Queue (hàng đợi) (1) Quick-Sort (1) Seclection-sort (2) SEO (1) SQL (5) Stack (ngăn xếp) (1) Swift (8) tài liệu CNTT miễn phí (2) Tài liệu tham khảo (2) thanh toán quốc tế (1) Thiết kế Web (2) Thủ thuật máy tính (5) thuattoan-khac (1) Thuật toán (41) Thuật toán di truyền (2) Thuật toán Đệ quy (4) Thuật toán K-Mean (1) Thuật toán khác (9) Thuật toán leo đồi (1) Thuật toán ma trận (7) Thuật toán Sắp Xếp -Sort (9) Thuật toán Tìm kiếm - Search (5) Thương mại điện tử (4) Tiện ích máy tính (3) Tìm hiểu Blockchain (1) Tìm kiếm nhị phân (2) Tìm kiếm tuần tự (Line search) (2) Tin học văn phòng (5) Tin tức công nghệ (7) Tính định thức của ma trận (1) Toán rời rạc (12) Trí tuệ nhân tạo (8) Tự học lập trình Android (14) Tự học lập trình C và CPP (14) tự học lập trình iOS (8) Tự học lập trình java qua các ví dụ (7) Ứng dụng cơ sở dữ liệu (1) VB (2) vẽ ngôi nhà (1) ví dụ Assembly (1) xcode (8) XML (1) Xử lý ma trận (mảng 2 chiều) (7) Xử lý mảng 1 chiều (1) Xử lý ngoại lệ (1)