Bài tập lập trình C/C++

Ngày 07.03.2018
// Turbo C++ 3.0

/******************************************************************************
Bài 1-Ca1: Viết chương trình:
- Nhập vào từ bàn phím 5 số thực
- Tính tổng các số
- Tính giá trị trung bình cộng
- Tìm max
*******************************************************************************/#include <iostream.h>
#include<conio.h>
#include<stdio.h>

//using namespace std;

int main()
{
    cout<<"Chua bai 1 - ca1";

    // khai bao bien
    float a1, a2, a3, a4, a5;

    // nhap 5 so
    cout<<"\n a1: "; cin>>a1;
    cout<<"\n a2: "; cin>>a2;
    cout<<"\n a3: "; cin>>a3;
    cout<<"\n a4: "; cin>>a4;
    cout<<"\n a5: "; cin>>a5;

    // Tinh tong
    float tong= a1+a2+a3+a4+a5;
    cout<<"\n Tong ="<<tong;

    // Tinh gia tri trung binh cong
    float tbc = tong/5;
    cout<<"\n Trung binh cong: "<<tbc;

    // Tim so lon nhat
    float max=a1;
    if(max<a2) max=a2;
    if(max<a3) max=a3;
    if(max<a4) max=a4;
    if(max<a5) max=a5;
    cout<<"\n Max= "<<max;
 
    getch();
    return 0;
}/******************************************************************************
Bài 2-Ca1: Viết chương trình: Giải và biện luận ax^2 + bx + c = 0
 (a, b, c là số thực nhập vào từ bàn phím)
*******************************************************************************/

#include <iostream.h>
#include<conio.h>
#include<stdio.h>
#include<math.h>

//using namespace std;

int main()
{
    cout<<"Chua bai 2 - ca1";

    // khai bao bien
    float a,b,c;

    // nhap 3 so
    cout<<"\n a: "; cin>>a;
    cout<<"\n b: "; cin>>b;
    cout<<"\n c: "; cin>>c;

    // bien luan
    if (a==0)
        if (b==0)
            if(c==0)
             cout<<"\n Phuong trinh co VSN";
            else
             cout<<"\n Phuong trinh vo nghiep";
        else
            cout<<"\n Phuong trinh co 1 nghiem x= "<<-c/b;
    else
    {
        float delta = b*b-4*a*c;
        if(delta==0)
            cout<<"\n Phuong trinh co nghiem kep x1=x2="<<-b/(2*a);
        else
           if(delta<0)
             cout<<"\n Phuong trinh vo nghiep";
           else
            {
              cout<<"\n Phuong trinh co 2 nghiem:";
              cout<<" x1 = "<< (-b-sqrt(delta))/(2*a);
              cout<<"; x2 = "<< (-b+sqrt(delta))/(2*a);
            }
    }
 
    getch();
    return 0;
}/******************************************************************************

Bài 1-Ca2: Viết chương trình:
- Nhập vào từ bàn phím điểm tổng kết 4 năm học
- Tính giá trị trung bình cộng
- Tìm max, min
*******************************************************************************/

#include <iostream.h>
#include<conio.h>
#include<stdio.h>

//using namespace std;int main()
{
    cout<<"Chua bai 1 - ca2";

    // khai bao bien
    float d1, d2, d3, d4;

    // nhap diem 4 nam
    cout<<"\n Diem nam 1: "; cin>>d1;
    cout<<"\n Diem nam 2: "; cin>>d2;
    cout<<"\n Diem nam 3: "; cin>>d3;
    cout<<"\n Diem nam 4: "; cin>>d4;

    // Tinh tong diem
    float tong= d1+d2+d3+d4;
    cout<<"\n Tong ="<<tong;

    // Tinh diem trung binh cong
    float tbc = tong/4;
    cout<<"\n Trung binh cong: "<<tbc;

    // Tim diem lon nhat
    float max=d1;
    if(max<d2) max=d2;
    if(max<d3) max=d3;
    if(max<d4) max=d4;
    cout<<"\n Diem max= "<<max;

 // Tim diem nho nhat

    float min=d1;
    if(min>d2) min=d2;
    if(min>d3) min=d3;
    if(min>d4) min=d4;
    cout<<"\n Diem min= "<<min;

    getch();
    return 0;

}
/******************************************************************************
Bài 2-Ca2: Viết chương trình: Giải và biện luận hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn
*******************************************************************************/

#include <iostream.h>
#include<conio.h>
#include<stdio.h>
#include<math.h>

//using namespace std;

int main()
{
    cout<<"Chua bai 2 - ca2";

    // khai bao bien
    float a1,b1,c1,a2,b2,c2;

    // nhap he so
    cout<<"\n a1: "; cin>>a1;
    cout<<"\n b1: "; cin>>b1;
    cout<<"\n c1: "; cin>>c1;
    cout<<"\n a2: "; cin>>a2;
    cout<<"\n b2: "; cin>>b2;
    cout<<"\n c2: "; cin>>c2;

    // tinh d, dx, dy
    float d, dx, dy;
    d= a1*b2-a2*b1;
    dx=c1*b2-c2*b1;
    dy=a1*c2-a2*c1;
 
 
    // bien luan
    if(d==0)
        if(dx==0&&dy==0)
            cout<<"\n He phuong trinh co VSN";
        else
            cout<<"\n He phuong trinh vo nghiem";
    else
     {
         float x= dx/d;
         float y = dy/d;
         cout<<"\n He PT co 1 cap nghiem ("<<x<<" , "<<y<<") ";
     }
 
    getch();
    return 0;
}


--------------------------------------------------------------------------------------------
Công cụ viết chương trình online Tại đây
--------------------------------------------------------------------------------------------


0 nhận xét:

Cảm ơn bạn đã quan tâm tới bài viết này!

Danh mục bài viết