Blockchain _ Ch12

Chương 12: Xác minh thanh toán


Hãy xem xét một trường hợp theo đó là một nhà cung cấp mà bạn có thể muốn xác minh một khoản thanh toán nhất định được thực hiện trong quá khứ. Vì blockchain bạn đang giữ trên máy chỉ chứa các tiêu đề khối như trong hình trước đó, giao dịch mà bạn đang tìm kiếm bị thiếu trong bản sao của blockchain.
Bây giờ bạn có thể tìm kiếm ngược trong bản sao của blockchain cho đến khi bạn tìm thấy một khối trong đó giao dịch mong muốn được đánh dấu thời gian. Bây giờ, hãy yêu cầu cây merkle của khối được chọn và bạn sẽ có giao dịch mà bạn đang tìm kiếm. Điều này được minh họa trong hình dưới đây -

Hình 12

Ở đây, chúng tôi giả định rằng bạn đang tìm kiếm Tx103. Mặc dù bạn có thể không nhìn thấy nội dung của Tx103, nhưng bạn biết rằng điều này đã được chấp nhận bởi khối mà nó thuộc về và tất cả các khối tiếp theo trong chuỗi. Do đó, bạn có thể tin tưởng giao dịch này một cách an toàn và tiến hành kinh doanh.


**********

Mục lục: 


Chương 1: Giới thiệu về Blockchain 
Chương 2: Chi tiêu gấp đôi (Double Spending) 
Chương 3: Sơ lược về lịch sử phát triển của Blockchain 
Chương 4: PKI (Public Key Cryptography) - Mật mã khóa công khai 
Chương 5: Hàm Băm (Hashing) 
Chương 6: Khai phá (Mining) 
Chương 7: Chuỗi khối (Chaining Blocks) 
Chương 8: Bằng chứng công việc
Chương 9: Mạng và khai thác 
Chương 10: Phần thưởng cho người khai thác
Chương 11: Cây Merkle (Merkle Tree)
Chương 12: Xác minh thanh toán
Chương 13: Giải quyết xung đột
Chương 14: Quyền riêng tư
Chương 15: Giảm thiểu tấn công
Chương 16: Kết luận


* Hướng dẫn tự học lập trình:  C/C++  |  Java  |  Android  | iOS (Swift) JavaScript   Assembly 

* Chương trình ví dụ:  Đồ họa máy tính  |  Cấu trúc dữ liệu và giải thuật  |  Toán rời rạc 

* Tìm hiểu:  Blockchain  |  Trí tuệ nhân tạo  |  Thuật toán di truyền  |  Học máy   |  Cơ sở dữ liệu

Bài viết nổi bật