Blockchain _ Ch13

Chương 13: Giải quyết xung đột


Như chúng ta đã thấy mạng Bitcoin chứa một số công cụ khai thác. Có thể, hai công cụ khai thác khác nhau giải quyết Proof-of-Work cùng một lúc và do đó thêm các khối của họ vào khối được biết đến cuối cùng trong chuỗi. Điều này được minh họa trong hình ảnh dưới đây -

Hình 13

Bây giờ, chúng ta có hai nhánh sau Khối 3. Cả hai nhánh đều hợp lệ. Vì vậy, khối khai thác tiếp theo có thể được thêm vào một trong hai nhánh. Giả sử, người khai thác thêm khối mới khai thác vào Khối 104-A, nhánh chứa Khối 104-A sẽ dài hơn nhánh chứa Khối 104-B. Điều này được minh họa trong hình ảnh dưới đây -

Hình 14

Trong kiến ​​trúc Bitcoin, nhánh dài nhất luôn chiến thắng và nhánh ngắn hơn bị thanh trừng. Vì vậy, Block 104-B phải được thanh trừng. Trước khi thanh trừng khối này, tất cả các giao dịch trong khối này sẽ được trả về nhóm giao dịch để chúng được khai thác và thêm vào một số khối trong tương lai. Đây là cách giải quyết các xung đột và chỉ một chuỗi khối duy nhất được duy trì bởi hệ thống.


**********

Mục lục: 


Chương 1: Giới thiệu về Blockchain 
Chương 2: Chi tiêu gấp đôi (Double Spending) 
Chương 3: Sơ lược về lịch sử phát triển của Blockchain 
Chương 4: PKI (Public Key Cryptography) - Mật mã khóa công khai 
Chương 5: Hàm Băm (Hashing) 
Chương 6: Khai phá (Mining) 
Chương 7: Chuỗi khối (Chaining Blocks) 
Chương 8: Bằng chứng công việc
Chương 9: Mạng và khai thác 
Chương 10: Phần thưởng cho người khai thác
Chương 11: Cây Merkle (Merkle Tree)
Chương 12: Xác minh thanh toán
Chương 13: Giải quyết xung đột
Chương 14: Quyền riêng tư
Chương 15: Giảm thiểu tấn công
Chương 16: Kết luận


* Hướng dẫn tự học lập trình:  C/C++  |  Java  |  Android  | iOS (Swift) JavaScript   Assembly 

* Chương trình ví dụ:  Đồ họa máy tính  |  Cấu trúc dữ liệu và giải thuật  |  Toán rời rạc 

* Tìm hiểu:  Blockchain  |  Trí tuệ nhân tạo  |  Thuật toán di truyền  |  Học máy   |  Cơ sở dữ liệu

Bài viết nổi bật