Blockchain _ Ch7

Chương 7: Chuỗi khối (Chaining Blocks)


Các khối được tạo bởi các mining khác nhau được kết nối với nhau để tạo thành cái được gọi là sổ cái công khai thực sự phân tán.

Hình 8

Mỗi khối trong chuỗi chứa nhiều thông báo (giao dịch) như được thấy trước đó trong Hình 8. Một khối trong chuỗi có thể đến từ bất kỳ công cụ khai thác nào. Trong khi tạo chuỗi khối, chúng tôi tuân thủ quy tắc băm của khối trước được thêm vào khối hiện tại.
Do đó, một người khai thác trong khi tạo khối, chọn ra hàm băm của khối cuối cùng trong chuỗi, kết hợp nó với tập hợp thông điệp của chính nó và tạo ra một hàm băm cho khối mới được tạo. Khối mới được tạo này bây giờ trở thành kết thúc mới cho chuỗi và do đó chuỗi tiếp tục phát triển khi ngày càng có nhiều khối được thêm vào bởi mining.


**********

Mục lục: 


Chương 1: Giới thiệu về Blockchain 
Chương 2: Chi tiêu gấp đôi (Double Spending) 
Chương 3: Sơ lược về lịch sử phát triển của Blockchain 
Chương 4: PKI (Public Key Cryptography) - Mật mã khóa công khai 
Chương 5: Hàm Băm (Hashing) 
Chương 6: Khai phá (Mining) 
Chương 7: Chuỗi khối (Chaining Blocks) 
Chương 8: Bằng chứng công việc
Chương 9: Mạng và khai thác 
Chương 10: Phần thưởng cho người khai thác
Chương 11: Cây Merkle (Merkle Tree)
Chương 12: Xác minh thanh toán
Chương 13: Giải quyết xung đột
Chương 14: Quyền riêng tư
Chương 15: Giảm thiểu tấn công
Chương 16: Kết luận


* Hướng dẫn tự học lập trình:  C/C++  |  Java  |  Android  | iOS (Swift) JavaScript   Assembly 

* Chương trình ví dụ:  Đồ họa máy tính  |  Cấu trúc dữ liệu và giải thuật  |  Toán rời rạc 

* Tìm hiểu:  Blockchain  |  Trí tuệ nhân tạo  |  Thuật toán di truyền  |  Học máy   |  Cơ sở dữ liệu

Bài viết nổi bật