Vocabulary ICT


conducting
computation
affect
proposes
compressed
instead
relatively
transactions
collecting
abilities
computerization
activities
amount
aforementioned
boom
attention
reduce
exploit
parallel
issues
further
investigation
provide
reduce
requirements
suggested
adjacent
mainly
face
difficulties
nowadays
interest
moderate
distinguishable
likelihood
element
quantitative
outperform
counterpart

considerably
evolutionary
advantages
particle
swarm
optimization
annealing
efficient
concerned
approaches
mathematical
formalism
measure
intervals
introduced
measures
combine
denoted
regarded
respective
triangular
optimal
intensively
designing
 
discussion
interpretability
establish
inherent
formalized
incorporate
examine
proposed
guaranteed
preserve
essential
considered
cardinalities
significantly
statistically
-----------------------------

id EN VN Note
1 suitable thích hợp
2 obtained thu được
3 effectiveness hiệu quả
4 probability xác suất
5 sophisticated tinh vi
6 various khác nhau
7 determine mục đích
8 influence ảnh hưởng
9 organized có tổ chức
10 desirable mong muốn
11 purposes mục đích
12 teasible trêu ghẹo
13 during suốt trong
14 mentoned cố vấn
15 corresponds tương ứng
16 certain nhất định
17 mutation đột biến
18 condidate điều chỉnh
19 offspring con cháu
20 derived nguồn gốc
21 rearrangement sắp xếp lại
22 explained giải thích
23 redundant dự phòng
24 punishment hình phạt
25 ratio tỉ lệ
26 regions vùng
27 coverage phủ sóng
28 factor hệ số
29 execution chấp hành
30 threshold ngưỡng
31 illustrate Minh họa
32 combinations kết hợp
33 multi-granularity đa hạt
34 representation đại diện
35 present hiện tại
36 according theo
37 expres thể hiện
38 specific riêng
39 brings mang lại
40 response phản ứng
41 sentation sự ủy thác
42 demand nhu cầu
43 determining xác định
44 significantly đáng kể
45 attracted thu hút
46 considerably đáng kể, tương đối
47 initial ban đầu
48 identification nhận biết
49 regression hồi quy
50 resonable cộng hưởng
51 reflect phản chiếu
52 proper thích hợp
53 subjective chủ quan
54 perception nhận thức
55 depends phụ thuộc
56 distance khoảng cách
57 determine mục đích
58 relatively tương đối
59 moreover hơn thế nữa
60 hypotheses giả thuyết
61 probability xác suất
62 assumptions giả định
63 amounts lượng
64 enormous khổng lồ
65 reliable đáng tin cậy
66 acceptable chấp nhận được
67 particularly đặc biệt
68 considered xem xét
69 typically thông thường
70 continous liên tục
71 necessary cần thiết
72 meaningless vô nghĩa
73 separately riêng biệt
74 impossible Không thể nào
75 discrete rời rạc
76 well-defined được xác định rõ
77 vague mơ hồ
78 suitable thích hợp
79 distance khoảng cách
80 reasonable hợp lý
81 consider xem xét
82 dependent phụ thuộc
83 degree trình độ
84 instead thay thế
85 directly trực tiếp
86 span khoảng
87 representation đại diện
88 lies dối trá
89 concept Ý tưởng
90 decade thập kỷ
91 diversified đa dạng
92 demension kích thước
93 separat tách rời
94 proposed đề xuất
95 experimental thực nghiệm
96
97
98
99
100

* Hướng dẫn tự học lập trình:  C/C++  |  Java  |  Android  | iOS (Swift) JavaScript   Assembly 

* Chương trình ví dụ:  Đồ họa máy tính  |  Cấu trúc dữ liệu và giải thuật  |  Toán rời rạc 

* Tìm hiểu:  Blockchain  |  Trí tuệ nhân tạo  |  Thuật toán di truyền  |  Học máy   |  Cơ sở dữ liệu

Bài viết nổi bật