JAVASCRIPT: CH2

Chương 2: Biến, hằng trong Javascript
2.1. Hằng trong javascript.
- Để khai báo hằng trong javascript chúng ta sử dụng cú pháp:
const tenHang = giatri;
Trong đó:
  • tenHang: Là tên của hằng các bạn muốn đặt.
  • giatri: Là giá trị của hằng, có thể là số, chuỗi, mảng, object.
Chú ý: Tên Hằng phải được đặt theo quy tắc sau đây
  • Tên hằng bắt đầu phải là chữ cái hoặc ký tự '_'
  • Tên hằng không được bắt đầu bằng số.
  • Tên hằng có độ dài không giới hạn.
VD:
        const MyConst = 40; // đúng
        const _MyConst = 84; // đúng
        const __MyConst = 14; // đúng
        const MyConst1 = 4.8; // đúng
        const _MyConst1 = 14; // đúng
        const __MyConst1 = 4; // đúng
        const 90MyConst1 = 4; // sai tên
        const -MyConst1 = 4; // sai tên
2.2. Biến trong javascript
- Biến là giá trị do lâp trình viên định nghĩa và giá trị của nó có thể thay đổi. Trong javascript chúng ta có thể khai báo biến bằng các cách sau đây:
Cách 1: Sử dụng từ khóa var.
var tenBien = giaTri;
Cách 2: Không cần sử dụng từ khóa var.
tenBien = giaTri
Trong đó:
  • tenBien: Là tên của biến các bạn muốn đặt.
  • giaTri: Là giá trị của biến, có thể là số, chuỗi, mảng, object.
Chú ý: Tên Biến phải được đặt theo quy tắc sau đây
  • Tên biến bắt đầu phải là chữ cái hoặc ký tự '_'
  • Tên biến không được bắt đầu bằng số.
  • Tên biến có độ dài không giới hạn.
VD:
        var MyVariable = 4; // đúng
        var _MyVariable = 4; // đúng
        var __MyVariable = 8.4; // đúng
        var MyVariable1 = 34; // đúng
        var _MyVariable1 = 4; // đúng
        var __MyVariable1 = 4; // đúng
        var 90MyVariable1 = 4; // sai tên
        var -MyVariable1 = 4; // sai tên

2.3. Kiểu dữ liệu trong Javascript
 - Cũng giống như các ngôn ngữ lập trình Java, PHP, biến và hằng trong Javascript sẽ tự động detect kiểu dữ liệu của biến và hằng.
VD:
var a = 5; //dữ liệu kiểu int
var b = 5.65; //dữ liệu kiểu float
var c = 'Toidicode'; //dữ liệu kiểu string
var d = [1, 2, 3, 5, 9]; //dữ liệu kiểu array
var m = new Array(1, 2, 3, 5, 9); //dữ liệu kiểu array
var e = {'b': 4, 'c': 5}; //dữ liệu kiểu object

2.4. Hiển thị nội dung ra trình duyệt
- Trong javascript bạn có thể hiển thị nội dung ra trình duyệt bằng rất nhiều cách, nhưng trong phần này mình sẽ chỉ hướng dẫn mọi người 2 cách thông dụng nhất để các bạn có thể kiểm tra được dữ liệu.
Cách 1: dùng document.write() hoặc document.writeln().
var a = 'tailieucntt.org';
document.write(a);
Chú ý: Cách này không thể in ra được thông tin của object.
Cách 2: dùng console.log().
    var a = 'tailieucntt.org';
        console.log(a);

- Cách này có thể xuất được nội dung của tất cả các dạng dữ liệu và để xem được hiển thị của nó thì các bạn cần phải bật cửa sổ console của trình duyệt (thường ấn phím F12).-----------
Mục lục:

* Hướng dẫn tự học lập trình:  C/C++  |  Java  |  Android  | iOS (Swift) JavaScript   Assembly 

* Chương trình ví dụ:  Đồ họa máy tính  |  Cấu trúc dữ liệu và giải thuật  |  Toán rời rạc 

* Tìm hiểu:  Blockchain  |  Trí tuệ nhân tạo  |  Thuật toán di truyền  |  Học máy   |  Cơ sở dữ liệu

Bài viết nổi bật