JAVASCRIPT: CH3

Chương 3: Toán tử trong Javascript 

Toán tử trong Javacsript cơ bản giống các toán tử trong các ngôn ngữ lập trình khác như C / C++, Java, C#, ...
3.1. Toán tử gán
- Toán tử gán thực ra là các bạn đã dùng qua ở bài trước rồi nhưng các bạn chưa biết tên gọi của nó thôi. Trong Javascript để gán giá trị cho biến hoặc hằng,.. chúng ta sử dụng dấu =
Cú pháp:
var bien = giatri;
VD:
var a = 1996

3.2. Các toán tử số học
- Toán tử số học thực ra là các dạng tính toán như cộng, trừ, nhân, chia ,... mà các bạn đã được học từ bé và đây là danh sách các toán tử số học trong Javascript hỗ trợ.

Cộng: +

Phép cộng sẽ cộng 2 con số lại nếu nó là số, và sẽ nối chuỗi lại nếu là chuỗi.
VD:
var a = 6;
var b = 5;
var c = 'vu thanh ';
var d ='tai';
document.write(a + b); // 11
document.write('<br/>'); // xung dòng cho dễ đọc
document.write(c + d); // vu thanh tai

 

Trừ: -

Phép trừ chỉ dùng được với số
VD:
var a = 6;
var b = 5;
document.write(a - b); // 1

 

Nhân: *

Phép nhân cũng chỉ dùng được với số.
VD:
var a = 6;
var b = 5;
document.write(a * b); // 30

 

Chia: /

 Phép chia dùng được với số.
VD:
var a = 10;
var b = 5;
document.write(a / b); // 2

 

Chia lấy phần dư: %

Phép chia này sẽ lấy phần dư của phép chia
VD:
var a = 6;
var b = 5;
document.write(a % b); // 1

3.3. Toán Tử Kết Hợp
Toán tử kết hợp  thực ra là một cách rút gọn của các toán tử số học.
#
Ví dụ
Chú thích
++
a++
Bằng a = a+1;
--
a--
Bằng a = a-1;
*=
a*=b
Bằng a = a*b;
/=
a/=b
Bằng a = a/b;
+=
a+=b
Bằng a = a+b;
-=
a-=b
Bằng a = a-b;
%=
a%=b
Bằng a = a%/b;
3.4. Toán Tử Quan Hệ
Toán tử quan hệ cho giá trị logic (boolean).
Kết quả trả về của toán tử này sẽ là kiểu boolean (TRUE / FALSE).
Toán tử
Chú Thích
> 
Lớn hơn
>=
Lớn hơn hoặc bằng
< 
Nhỏ hơn
<=
Nhở hơn hoặc bằng
==
Bằng 
!=
Khác (Không bằng)
Chú ý: Các toán tử <=,>=, == phải viết liền không được chứa khoảng trắng ở giữa.
3.5. Toán tử logic
Đây là một dạng toán tử kết hợp giữa hai hoặc nhiều giá trị boolean hay nói cách khác là kết hợp của hai hay nhiều toán tử quan hệ lại và nó cũng trả về dữ liệu dạng boolean (True / False).Bảng Logic
#
Chú Thích
Ví Dụ
Kết quả
 &&
 Trả về true nếu cả hai vế là true
True&&True
True
 ||
Trả về true nếu một trong hai vế là true
True||False
True
!
Trả về true nếu phủ định của nó là true
!False
True

 


-----------
Mục lục:

* Hướng dẫn tự học lập trình:  C/C++  |  Java  |  Android  | iOS (Swift) JavaScript   Assembly 

* Chương trình ví dụ:  Đồ họa máy tính  |  Cấu trúc dữ liệu và giải thuật  |  Toán rời rạc 

* Tìm hiểu:  Blockchain  |  Trí tuệ nhân tạo  |  Thuật toán di truyền  |  Học máy   |  Cơ sở dữ liệu

Bài viết nổi bật