JAVASCRIPT: CH4

Chương 4: Câu lệnh điều kiện trong JavascriptCâu lệnh điều kiện if-else và switch-case trong Javascript cũng giống như các ngôn ngữ khác, nếu điều kiện của mệnh đề đúng thì câu lệnh phía trong sẽ được thực hiện, và ngược lại nếu sai thì nó sẽ không thực hiện.
4.1. Câu lệnh if – else

Cấu trúc if
Cú Pháp:
if (dieu kien) {
  //nếu điều kiện đúng thì thực hiện
}
Trong đó: dieu kien là một hoặc nhiều mệnh đề điều kiện có giá trị trả về TRUE/FALSE.
VD:
var a = 5;
var b = 6;
if (a != b) {
        document.write('a khác b');
}

Câu lệnh if - else
Cú Pháp:
if (true) {
        // nếu đúng thì chạy code trong này
} else {
        //nếu sai thì chạy code trong này
}
VD:
var a = 5;
var b = 5;
if (a != b) {
        document.write('a khác b');
}
else{
        document.write('a bằng b');
}

 

Kết hợp else if
Trong trường hợp cần xử lý đa nhánh như làm bài toán phân loại học lực thì lúc này bạn lên dùng else if để xử lý các điều kiện khác với if.
VD:
var diem = 5;
 
if (diem < 4) {
    document.write('Học Lại');
} else if (diem >= 4 && diem < 5.5) {
    document.write(' Loại D');
} else if (diem >= 5.5 && diem < 7) {
    document.write('Loai C');
} else if (diem >= 7 && diem < 8.5) {
    document.write('Loại B');
} else if (diem >= 8.5 && diem <= 10) {
    document.write('Loai A');
} else {
    document.write('Điểm không hợp lệ');
}

 

if-else lồng nhau
Cũng giống như bài toán ở phần 3 thì chúng ta có thể sử dụng if-else lồng nhau được.
VD:
var diem = 5;
 
if (diem < 4) {
    document.write('Học Lại');
} else {
    if (diem >= 4 && diem < 5.5) {
        document.write(' Loại D');
    } else {
        if (diem >= 5.5 && diem < 7) {
            document.write('Loai C');
        } else {
            if (diem >= 7 && diem < 8.5) {
                document.write('Loại B');
            } else {
                if (diem >= 8.5 && diem <= 10) {
                    document.write('Loai A');
                } else {
                    document.write('Điểm không hợp lệ');
                }
            }
        }
    }
}

if-else rút gọn
Chúng ta cũng có thể rút gọn câu lệnh if-else với cú pháp như sau:
(dieukien) ? (đúng) : (sai)
Trong đó: Điều kiện là các biểu thức, mệnh đề trả về giá trị true false.
VD:
var diem = 5;
diem == 5 ? document.write('Điểm Bằng 5') : document.write('Diểm khác 5');

4.2. Switch case
Đây là một loại câu lệnh rẽ nhánh (hay còn gọi là câu lệnh điều kiện) có đặc điểm là để giải quyết các bài toán mà có các nhánh là các điều kiện cố định.
Cú Pháp:
switch (dieu kien) {
    case value1:
        //code
        break;
    case value2:
        //code
        break;
    default:
        //code
        break;
}
Trong đó:
  • dieu kien là biến muốn kiểm tra để dẽ nhánh.
  • value1,value2,.. là các giá trị tương ứng của condition mà các bạn muốn rẽ nhánh.
  • default là giá trị khác đối với tất cả các value trên(giống với else).
  • break (xem chi tiết)
VD: Đọc số trong phạm vi từ 0 đến 5.
var so = 5;
 
switch (so) {
    case 0:
        document.write('không');
        break;
    case 1:
        document.write('Một');
        break;
    case 2:
        document.write('Hai');
        break;
    case 3:
        document.write('Ba');
        break;
    case 4:
        document.write('Bốn');
        break;
    case 5:
        document.write('Năm');
        break;
    default:
        document.write('Không thỏa mãn');
        break;
}-----------
Mục lục:

* Hướng dẫn tự học lập trình:  C/C++  |  Java  |  Android  | iOS (Swift) JavaScript   Assembly 

* Chương trình ví dụ:  Đồ họa máy tính  |  Cấu trúc dữ liệu và giải thuật  |  Toán rời rạc 

* Tìm hiểu:  Blockchain  |  Trí tuệ nhân tạo  |  Thuật toán di truyền  |  Học máy   |  Cơ sở dữ liệu

Bài viết nổi bật