JAVASCRIPT: CH5

Chương 5: Vòng lặp trong javascriptVong lặp được sử dung trong trường hợp có một câu lệnh hay một khối câu lệnh thực hiện nhiều lần.
Cũng giống như các ngôn ngữ lập trình khác JavaScript cũng chia cấu trúc lập thành for, forEach, while, và do-while. 

5.1. Vòng lặp for
Vòng lặp for trong Javascript hoạt động cũng giống như các ngôn ngữ khác.
Cú Pháp:
for (bienkhoitao; dieukienthucthi ; buocnhay) 
{ 
        # code...
}
Trong đó:
  • bienkhoitao: là giá trị khởi tạo ban đầu của vòng lặp.
  • dieukienthucthi: là điều kiện mà vòng lặp được phép chạy(chú ý: Nếu bạn muốn lặp vô tận thì có thể bỏ trống).
  • buocnhay: là khoảng đệm nhảy của mỗi vòng lặp.


VD: In ra màn hình các số từ 1 đến 10
for (var i = 1; i <= 10; i++) {
    document.write('Dòng số: ' + i + '<br/>');
}

Vòng lặp for vô hạn (không dừng)
Để có thể làm vòng lặp for trở thành vòng lặp vô tận thì bạn chỉ cần để trống biểu thức điều kiện thứ 2 trong vòng lặp for.
VD:
for (var i = 0; ; i++) {
    //code
}

5.2. Vòng lặp do-while
do-while được sử dụng khá phổ biến trong Javascript, đặc trưng của vòng lặp này là để lặp các dữ liệu mà không xác đinh được điều kiện dừng chính xác hoặc điều kiện dừng phức tạp và nó thực thi câu lệnh trước rồi mới kiểm tra điều kiện (“tiền trảm hậu tấu”).
Cú Pháp:
do {
    // code
} while (dieu kien);
 Trong đódieu kien là điều kiện để dừng vòng lặp, nếu bằng false thì vòng lặp sẽ dừng và ngược lại true vòng lặp sẽ chạy tiếp.
VD: Phía trên mình có nói là vòng lặp do-while thực thi câu lệnh trước rồi mới kiểm tra. và đây là ví dụ chứng minh cho câu nói đó.
do {
        document.write(1);
} while(false);

VD: Thực hiện in ra các số từ 1 đến 10 bằng vòng lặp do-while.
//khởi tạo biến i bằng 1
var i = 1;
do {
    //in ra i hiện tại
        document.write(i+ '<br>');
    //tiến hành cộng i thêm 1 đơn vị
        i++;
//xét điều kiện i>10 thì sẽ dừng 
} while(i <= 10);

5.3. Vòng lặp while
while cũng giống như vòng lặp do-while là dùng để lặp các dữ liệu không biết chính xác điều kiện dừng hoặc điều kiện dừng phức tạp.
while khác với vòng lặp do-while là nó sẽ tiến hành kiểm tra điều kiện xong rồi mới tiến hành lặp.
Cú Pháp:
while (dieu kien) {
               //code
        }
Trong đó dieu kien là điều kiện để dừng vòng lặp, nếu bằng false thì vòng lặp sẽ dừng và ngược lại true vòng lặp sẽ chạy tiếp.
VD: Thực hiện in ra các số từ 1 đến 10 bằng vòng lặp while.
//khởi tạo biến i=1
var i = 1;
//xác định điều kiện i>10 thì sẽ dừng vòng lặp
while(i <= 10){
        document.write(i);
        //tiến hành tăng i thêm 1 đơn vị
        i++;
}

5.4. Vòng lặp lồng nhau
Cũng giống như câu lệnh điều kiện thì voàng lặp cũng hoàn toàn có thể lồng nhau.
VD: Vòng lặp for lồng nhau.
for(i = 0; i <= 10; i++) {
        for(j = i ; j <= 10; j++) {
               document.write('*');
        }
        document.write('<br>');
}
VD: Vòng lặp do-while lồng nhau.
var i = 0;
do {
    var j = i;
    do {
        document.write('*');
        j++;
    } while (j <= 10);
    document.write('<br>');
    i++;
} while (i <= 10);
VD: Vòng lặp while lồng nhau.
var i = 0;
while (i <= 10) {
    var j = i;
    while (j <= 10) {
        document.write('*');
        j++;
    }
    document.write('<br>');
    i++;
}
-----------
Mục lục:

* Hướng dẫn tự học lập trình:  C/C++  |  Java  |  Android  | iOS (Swift) JavaScript   Assembly 

* Chương trình ví dụ:  Đồ họa máy tính  |  Cấu trúc dữ liệu và giải thuật  |  Toán rời rạc 

* Tìm hiểu:  Blockchain  |  Trí tuệ nhân tạo  |  Thuật toán di truyền  |  Học máy   |  Cơ sở dữ liệu

Bài viết nổi bật