JAVASCRIPT: CH6

Chương 6: Lệnh break, continue trong javascriptTrong nhiều trường hợp chương trình sẽ không được như mình mong muốn mà đôi khi chúng ta sẽ cần phải dừng chương trình hay chuyển tới một đoạn nào đó, để làm được điều này chúng ta có thể sử dụng break.
6.1. Câu lệnh Break
Lệnh break trong Javascript sẽ có tác dụng dừng vòng lặp trong chương trình.
VD: Dùng break để dừng vòng lặp.
//khởi tạo vòng lặp chạy từ 0 đến 10
for (var i = 0; i <= 10; i++) {
    //in ra i hiện tại
    document.write(i);
    //nếu i = 5 thì dừng vòng lặp
    if (i == 5) {
        break;
    }
}

6.2. Câu lệnh Continue
Lệnh Continue trong Javascript có tác dụng bỏ qua các dòng lệnh phía sau nó và nhảy qua tiến trình lặp tiếp theo.
//khởi tạo vòng lặp chạy từ 0 đến 10
for (var i = 0; i <= 10; i++) {
    //nếu i = 5 thì bỏ qua vòng lặp
    if (i == 5) {
        continue;
    }
    //in ra i hiện tại
    document.write(i + '<br>');
}


-----------
Mục lục:

Bài viết nổi bật