JAVASCRIPT: CH9

Chương 9: Mảng trong javascript9.1. Khai báo mảng
Mảng (array) là tập hợp các biến hoặc hằng có cùng kiểu, cùng tên, phân biệt nhau bởi chỉ số.
Ở trong javascript chúng ta có thể khai báo mảng bằng 2 cách sau đây:
Khai báo bằng dấu []
Đối với cách này các bạn khai báo theo cú pháp sau:
var arr = [value1, value2, ..., valuen];
Trong đó:
 • arr là tên biến mảng.
 • value1, ... valuen là các giá trị của mảng mà các bạn muốn tạo.
VD: Khai báo mảng arr gồm các số: 1, 2, 4, 5, 9, 6 bằng dấu [].
var arr = [1, 2, 4, 5, 9, 6];

Khai báo bằng new Array()
Đối với cách này các bạn khai báo với cú pháp như sau:
var arr = new Array(value1, value2, ..., valuen);
Trong đó:
 • arr là tên biến mảng.
 • value1,...valuen là các giá trị của mảng mà các bạn muốn tạo.
VD: Khai báo mảng arr gồm các số: 1, 2 ,4, 5, 9, 6 bằng từ khóa new Arrray().
var arr = new Array(1, 2, 4, 5, 9, 6);

9.2. Truy xuất mảng
Sau khi đã tạo được mảng rồi thì chúng ta cần phải truy xuất thông tin của mảng. Để có thể lấy ra giá trị của một thành phần trong mảng thì chúng ta sử dụng cú pháp sau:
arr[index];
Trong đó: arr là tên biến mảng, index là vị trí của mảng (bắt đầu từ 0).
VD:
var arr = new Array(1, 2, 4, 5, 9, 6);
alert(arr[1]);
//result: 2

9.3. Các hàm xử lý mảng
Các hàm xử lý mảng mà javascript đã tích hợp sẵn cho chúng ta.
Length
Đây là một thuộc tính trong mảng, trả về số lượng phần tử đang có trong mảng.
Cú pháp:
arr.length;
Trong đó: arr là tên của biến mảng.
VD:
var arr = new Array(1, 2, 4, 5, 9, 6);
alert(arr.length);

Hàm join()
Hàm này có tác dụng gộp tất cả các phần tử có trong mảng thành một chuỗi.
Cú Pháp:
arr.join(string);
Trong đó:
 • arr là tên biến mảng mà chúng ta cần gộp.
 • string là chuỗi phân cách giữa các phần tử sau khi gộp (để trống là ngăn cách bằng dấu ,).
VD:
//gộp mảng mặc định
document.write(arr.join() + '<br>');
//result: 1,2,4,5,9,6
//gộp mảng ngăn cách nhau bằng -
document.write(arr.join('-') + '<br>');
//result: 1-2-4-5-9-6

Hàm valueOf()
Hàm này tương tự như hàm join(), nhưng chỉ có thể nối các phần tử trong mảng bằng dấy , thôi.
Hàm push()
Hàm này có tác dụng thêm một hoặc nhiều phần tử vào cuối mảng.
VD:
var arr = new Array(1, 2, 4, 5, 9, 6);
document.write(arr.join() + '<br>');
//thêm 7 vào mảng
arr.push(7);
document.write(arr.join() + '<br>');
//thêm 3,8 vào mảng
arr.push(3,8);
document.write(arr.join() + '<br>');

Hàm pop()
Hàm này có tác dụng xóa phần tử cuối cùng trong mảng.
VD:
var arr = new Array(1, 2, 4, 5, 9, 6);
document.write(arr.join() + '<br>');
//xóa phần tử cuối
arr.pop();
document.write(arr.join() + '<br>');

Hàm unshift()
Hàm này có tác dụng thêm một hoặc nhiều phần tử vào đầu mảng.
VD:
var arr = new Array(1, 2, 4, 5, 9, 6);
document.write(arr.join() + '<br>');
//thêm 7 vào mảng
arr.unshift(7);
document.write(arr.join() + '<br>');
//thêm 3,8 vào mảng
arr.unshift(3, 8);
document.write(arr.join() + '<br>');

Hàm shift()
Hàm này có tác dụng xóa phần tử đầu tiên của mảng.
VD:
var arr = new Array(1, 2, 4, 5, 9, 6);
document.write(arr.join() + '<br>');
//xóa phần tử đầu
arr.shift();
document.write(arr.join() + '<br>');

Hàm splice()
-Hàm này có tác dụng thêm phần tử vào mảng theo một vị trí xác định.
Cú pháp:
arr.splice(index, howmany, item1, ....., itemX)
Trong đó:
 • arr là tên biến mảng các bạn muốn thêm vào.
 • index là vị trí mà các bạn muốn thêm phần tử vào (bắt đầu từ 0).
 • howmany là số phần tử sẽ xóa tính tự vị trí thêm mảng, để 0 nếu không muốn xóa phần tử nào.
 • item1,...itemX là giá trị của các phần tử muốn thêm vào.
VD:
var arr = new Array(1, 2, 4, 5, 9, 6);
document.write(arr.join() + '<br>');
//thêm 2 phần tử vào vị trí thứ 1 và 0 xóa phần tử nào
arr.splice(1, 0, 3, 8);
document.write(arr.join() + '<br>');

Hàm concat()
Hàm này có tác dụng ghép 2 mảng lại với nhau.
VD:
var arr1 = new Array(1, 2, 4, 5, 9, 6);
var arr2 = new Array(3, 8, 7);
document.write(arr1.concat(arr2) + '<br>');

Hàm slice()
Hàm này có tác dụng lấy ra một hoặc một số phần tử trong mảng.
Cú pháp:
arr.slice(begin,end);
Trong đó:
 • arr là tên biến mảng các bạn muốn thêm vào.
 • begin là vị trí bắt đầu.
 • end là vị trí kết thúc, nếu muốn cắt từ vị trí đầu đến hết thì bỏ trống giá trị này.
VD:
var arr = new Array(1, 2, 4, 5, 9, 6);
document.write(arr.join() + '<br>');
//cắt mảng từ vị trí thứ 3 đến hết
document.write(arr.slice(3) + '<br>');

Hàm sort()
Hàm này có tác dụng sắp xếp lại mảng theo chiều tăng dần, nếu là số thì từ bé đến lớn, chữ thì sắp xếp theo alpha(a-z).
VD:
var arr = new Array(1, 2, 4, 5, 9, 6);
document.write(arr.join() + '<br>');
//sắp xếp lại mảng
document.write(arr.sort() + '<br>');

Hàm reverse()
Hàm này có tác dụng đảo ngược vị trí các phần tử của mảng.
VD:
var arr = new Array(1, 2, 4, 5, 9, 6);
document.write(arr.join() + '<br>');
//cắt mảng từ vị trí thứ 3 đến hết

document.write(arr.reverse() + '<br>');

-----------
Mục lục:

* Hướng dẫn tự học lập trình:  C/C++  |  Java  |  Android  | iOS (Swift) JavaScript   Assembly 

* Chương trình ví dụ:  Đồ họa máy tính  |  Cấu trúc dữ liệu và giải thuật  |  Toán rời rạc 

* Tìm hiểu:  Blockchain  |  Trí tuệ nhân tạo  |  Thuật toán di truyền  |  Học máy   |  Cơ sở dữ liệu

Bài viết nổi bật