JavaScript: Ch1

Chương 1: Giới thiệu javaScript

 

1.1. Javascript ?

Có rất nhiều bạn nhầm tưởng JavaScript là một phần của Java hay có liên quan đến Java, tuy nhiên, thực tế đây là hai ngôn ngữ khác nhau hoàn toàn.
Javascript có một số đặc điểm sau:
- Javascript là một ngôn ngữ lập trình kịch bản dựa vào các đối tượng có sẵn hoặc do người dùng (lập trình viên, nhà phát triển) tự định nghĩa, Javascript được sử dụng rất phổ biến (có tới trên 99% các website hiện nay đang sử dụng ngôn ngữ này) và tất nhiên là với độ phổ biến như thế thì hầu như tất cả các trình duyệt đều hỗ trợ.
- Javascript hỗ trợ được đa nền tảng, các bạn cũng có thể xây dựng những app, web, game....
- Hiện nay với sự hỗ trợ của nhiều ông lớn như: Amazon, Microsoft, Google, Facebook,... thì Javascript đã mạnh lại càng thêm mạnh.

1.2. Cách cách sử dụng javascript.

Viết code Javascript trực tiếp trên file HTML
- Để có thể viết được Javascript trên file HTML thì bắt buộc các bạn cần phải khai báo bắt buộc theo cú pháp:
 
<script type="text/javascript">
  //code javascript ở đây
</script>
- Đoạn script này có thể đặt ở bất cứ đâu trong file HTML.

Import Javascript từ một file bên ngoài
- Javascript sử dụng bằng cách import từ một file bên ngoài vào được và bắt buộc file đó phải có phần mở rộng .js theo cú pháp:
<script src="file" type="text/javascript"></script>
 Trong đó: file là đường dẫn của file các bạn muốn import.
VD: import một file demo.js
<script src="GiaiPhuongTrinh.js" type="text/javascript"></script>

Viết javascript trong thẻ HTML
Cách này được sử dụng phổ biến khi bạn muốn gọi một hàm hay thực thi một đoạn code Javascript ngắn.
Cú pháp:
<button type="button" onclick="code">
         Ấn vào rồi biết
 </button>
 Trong đó: code là nơi chứa code Javascript.
VD:
<!DOCTYPE html>
 
<html>
<head>
        <meta charset="utf-8">
        <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
        <title>Javascript lesson1</title>
        <link rel="stylesheet" href="">
</head>
<body>
        <button type="button" onclick="alert(1)">click</button>
</body>
</html>

1.3. Viết chương trình Hello world !
Đầu tiên chúng ta tạo một file index.html và code đoạn code như sau:
<!DOCTYPE html>
<html>
 
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <title>Chuong 1: Javascript</title>
</head>
 
<style type="text/css" media="screen">
  body {
           text-align: center;
  }
</style>
 
<body>
  <h3> Click vào button </h3>
 
  <button 
           type="button" 
 
           onclick="alert('hello world !')">
           click
 
</button>
 
</body>
</html>
  Trong đó: chúng ta có sử dụng hàm alert trong Javascript để in ra thông báo trên màn hình.

-----------
Mục lục:

* Hướng dẫn tự học lập trình:  C/C++  |  Java  |  Android  | iOS (Swift) JavaScript   Assembly 

* Chương trình ví dụ:  Đồ họa máy tính  |  Cấu trúc dữ liệu và giải thuật  |  Toán rời rạc 

* Tìm hiểu:  Blockchain  |  Trí tuệ nhân tạo  |  Thuật toán di truyền  |  Học máy   |  Cơ sở dữ liệu

Bài viết nổi bật