Scientific article

[Dr. Phong - Share]

1. IMPROVE EFFICIENCY OF FUZZY ASSOCIATION RULE USING HEDGE ALGEBRA APPROACH

[Dr. Sơn - Share]

[Dr. Ho N C - Share]


2. Hedge-Algebra-Based Voltage Controller for a Self-Excited Induction Generator

[Thuan - Share]


[Reference]* Hướng dẫn tự học lập trình:  C/C++  |  Java  |  Android  | iOS (Swift) JavaScript   Assembly 

* Chương trình ví dụ:  Đồ họa máy tính  |  Cấu trúc dữ liệu và giải thuật  |  Toán rời rạc 

* Tìm hiểu:  Blockchain  |  Trí tuệ nhân tạo  |  Thuật toán di truyền  |  Học máy   |  Cơ sở dữ liệu

Bài viết nổi bật